Türk Dili ve Edebiyatı 9. Sınıf Test 3

Sonuçlar

-
Tebrikler, sınavda başarılı oldunuz.
Konu ünitesini tekrar çalışmalısınız.
Share your score!
Tweet your score!

#1 “Kaklar kamug kölerdi / Taglar başı ilerdi / Ajun tını yılırdı / Tütü çeçek çerkeşür – Etil suwı aka turur / Kaya tübi kaka turur / Balık telim baka turur / Kölün takı küşerür” Yukarıdaki dizelerdeki nazım şekline ait verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

#2 “ Bu tarz şiirlere İslamiyet Sonrası Halk Edebiyatı’nda ‘ağıt’, Divan edebiyatında ise ‘mersiye’ adı verilmektedir. Yuğ adı verilen cenaze törenlerinde doğaçlama olarak söylenmektedir. EN ünlüsü Alp Er Tunga için yapılandır.” Yukarıdaki bilgiler aşağıdaki nazım şekillerinden hangisine aittir?

#3 Destanların özellikleri hakkında aşağıdakilerden hangisi doğru bilgi içermez?

#4 Mani ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

#5 Aşağıdaki dizelerden hangisi bir ninni örneğidir?

#6 Aşağıda yer alan nazım şekillerinden hangisi anonim halk edebiyatı içerisinde değerlendirilmez?

#7 Koşmanın özellikleri hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

#8 “ Şahlar şâhı divan açar / Divan gümbür gümbürlenir / Merd dayanır nâ-merd kaçar / Meydan gümbür gümbürlenir – Yiğit kendini öğende / Oklar menzili döğende / Şeş-per kalkana değende / Kalkan gümbür gümbürlenir” Yukarıdaki dörtlükler hangi koşma türünde değerlendirilmektedir?

#9 Varsağı ile semainin en belirgin farkı hangi seçenekte verilmiştir?

#10 Koşma ile gazelin karşılaştırılması ile ilgili bilgilerden hangisi yanlış verilmiştir?

#11 “ Kasidenin ilk beytine________ , son beyitine ise ____________ denir. Şairin mahlasını geçtiği beyte_________, kasidenin en güzel beytine de ___________ adı verilir.” Yukarıdaki metinlerde boş kalan kısımlar en doğru biçimde hangi seçenekte verilmiştir?

#12 Aşağıdaki beyitlerden hangisi bir kasidenin ilk beyiti olabilir?

#13 “Kasidelerin _________ adı verilen giriş konularında kasidenin temasından da bahsedilir. Buna göre kasidenin kış konulu olması halinde___________, Ramazan ayının tasvirinin yapılması durumunda ise ___________ gibi isimleri alabilmektedir.” Yukarıdaki metinde boş bırakılan kısımlara gelebilecek terimler hangileridir?

#14 Kasidelerin bölümlerinin sıralanışı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

#15 “ Divan şiirine Fars edebiyatından uyarlanan bu nazım şeklinde beyit sınırlaması bulunmamaktadır. Her beyitin anlam ve uyak konusunda diğerlerinden bağımsız görülmektedir. En önemli temsilcileri Ali Şir Nevai ve Taşlıcalı Yahya olarak söylenebilmektedir. “ – Yukarıda hakkında bilgi verilen nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?

#16 “ İlk kez Servet-i Fünun şairleri tarafından denenerek; İtalyan edebiyatından edebiyatımıza geçen bu nazım şekli 14 dizeden oluşmaktadır. Türk şiirinde az sayıda görülse de zamanına damgasını vuran edebiyat unsuru olarak tabir edilmektedir. “ Yukarıda belirtilen nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?

#17 Tuyuğ ile rubainin ayırt edici özelliği hangi şıkta verilmiştir?

#18 “Bir serçenin kanadın / Kırk katıra yüklettim / Çift dahi çekemedi / Şöyle kaldı kazını” Yukarıdaki dörtlük konusuna göre aşağıdakilerden hangisidir?

#19 ___a ___a / ___b ___a / ___c ___a – Yukarıda belirtilen uyak düzeni hangi nazım biçimine ait olabilir?

#20 Kaside ile mesnevinin ortak özellikleri hakkında hangisi söylenemez?

Sınavı Bitir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir