Türk Dili ve Edebiyatı 10. Sınıf Test 8

Sonuçlar

-
Tebrikler, sınavda başarılı oldunuz.
Konu ünitesini tekrar çalışmalısınız.
Share your score!
Tweet your score!

#1 Öğretici metinler hakkında aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

#2 Divan edebiyatında nesir ve nesir yazan kişi ne şekilde ifade edilmektedir?

#3 Divan edebiyatında ele alınan düzyazı örneklerinin konusu aşağıdakilerden hangisi değildir?

#4 Divan şiirinde düzyazıların toplandığı eserlere ne ad verilir?

#5 Aşağıdakilerden hangisi bir sade nesir örneğidir?

#6 Aşağıdakilerden hangisi dini-tasavvufi nesir türlerinden biri değildir?

#7 Tarih konularını resmi bir nitelik taşımayan belgelere nakleden müverrihler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almamaktadır?

#8 Aşağıdakilerden hangisi bir tezkire örneği değildir?

#9 “Biyografinin Divan edebiyatındaki karşılığı olan eserlere ____________, Osmanlı elçilerinin yabancı ülkelerdeki izlenimlerini içeren yapıtlara ________ adı verilmektedir.” Yukarıda boş kalan yerlere hangi türler gelecektir?

#10 “Divan edebiyatında pek yaygın olmayan bu eser çeşidinin en önemli örnekleri arasında Fuzuli’nin Şikayetname’si sayılabilir.” Yukarıdaki bilgiyle eşleşen nesir türü aşağıdakilerden hangisidir?

#11 Nizamülmülk, Yusuf Has Hacip ve Lütfi Paşa hangi nesir türünde verdikleri örneklerle bilinmektedir?

#12 Yirmisekiz Mehmet Çelebi; hangi ülkede Osmanlı Elçiliği yaparak; sefaretname örneği ortaya koymuştur?

#13 Aşağıdakilerden hangisi bir Katip Çelebi’nin yazdığı nesir örneği değildir?

#14 “Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan III. Murat zamanına kadar geçen süreyi işleyen bu eser; önemli olaylara ve padişahların belgelerine dayalı olarak ortaya konulan bir derleme olarak görülmektedir.” Yukarıda hakkında bilgi verilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

#15 “200’den fazla şairin hakkında kapsamlı bilgileri içeren bu tezkire çalışması; aynı zamanda da Anadolu halkı tarafından oldukça fazla benimsenmiş bir yapıt olarak dikkat çekmektedir.” Yukarıda bilgileri verilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

#16 Aşağıdakilerden hangisi coğrafi konuları içeren bir nesir örneği değildir?

#17 “Hacı Halife olarak tanınan bu divan şairi; devlet memuru olarak çalışsa da savaşlara da katılmıştır. Genel olarak tarih, coğrafya, biyografi ve bibliyografi gibi alanlarda eserler vermiştir. Topluma inebilmek adına eserlerini son derecede sade bir dille yazmıştır.” Yukarıda söz edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

#18 “Osmanlı donanmasında komutan olarak görev yapmış olan bu kişi; Hindistan seferi mağlubiyeti sonrasında kaleme aldığı Miratü’l Memalik adlı eserle tanınmaktadır. Sade bir dili genel olarak kullansa da bazı eserlerinde Çağatay Türkçesi’ni tercih etmiştir.” Yukarıda söz edilen divan edebiyatı nesir yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

#19 Katip Çelebi’nin Dünya’nın yuvarlak olduğundan bahsettiği eseri aşağıdakilerden hangisidir?

#20 “Süslü nesrin ilk temsilcisi sayılan bu yazar; aynı zamanda da döneminde müderrislikle uğraşmıştır. Genelde matematik ve felsefe alanlarına yönelse de tasavvuftan da fazlasıyla etkilenmiştir. Eserleri arasında Tazarruname, Maarifname ve Tezkiretü’l Evliya yer almaktadır.” Yukarıda kendisinden bahsedilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

Sınavı Bitir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir