Türk Dili ve Edebiyatı 10. Sınıf Test 3

Sonuçlar

-
Tebrikler, sınavda başarılı oldunuz.
Konu ünitesini tekrar çalışmalısınız.
Share your score!
Tweet your score!

#1 Divan edebiyatının tarihsel süreci hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

#2 Divan edebiyatı eserleri hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

#3 “Divan edebiyatı nazım türlerinde Hz. Muhammed’i övmek amacıyla yazılan şiirlere ____________, Tanrı’ya yakarışları konu eden şiirlere ise _________ adı verilir. Her iki nazım türü de ______________ biçiminde yazılır.” Yukarıdaki metinde yer alan boşluklar aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

#4 “ Divan edebiyatındaki düz yazı örnekleri de farklı farklı biçimlerde ele alınmıştır. Genel olarak dil ağırlığı ve konusu itibarıyla üçe ayrıldığı görülebilmektedir. Süslü nesir türüyle tamamen sanat yapılma amacı güdülmüştür. En iyi örneği ise ___________ olarak kendini göstermektedir. Orta düz yazı örnekleri ise genel olarak olay anlatıcıları tarafından yazılmakta ve yer yer sanatlı içerikleri olarak ifade edilmektedir. En büyük tarihçileri arasında ise _________ sayılabilir. Sade düzyazı ise tamamen konunun önemimden bahsetmek adına yazılabilmektedir. Bunun da en önemli temsilcileri arasında ___________ yer almaktadır. Yukarıdaki metinde yer alan bilgilerde boşluklara hangi seçenekler en uygun olabilir?

#5 Aşağıdakilerden yer alan hangi divan şairi hamse sahibidir?

#6 “15. Yüzyıl içerisinde yaşayan bu divan şairi genelde mesnevi nazım şekli üzerine yoğunlaşsa da divan edebiyatının ilk fabl örneğini ortaya koymasıyla da bilinmektedir.” Yukarıdaki metinde hangi şair ve hangi eserinden bahsedilmektedir?

#7 Aşağıdakilerden hangisi hicviyelerin toplandığı bir divan edebiyatı ürünüdür?

#8 “16. Yüzyılda yaşayan ve ‘ Şairler Sultanı’ adıyla anılan şair; döneminin en büyük şairleri arasında sayılabilmektedir. Tamamen saray içerisinde yaşayan bu isim aynı zamanda da Kanuni Sultan Süleyman’ın ölümü üzerine yazmış olduğu mersiyeyle de bilinmektedir.” Yukarıda verilen bilgilerin hangi şaire ait olduğu söylenebilir?

#9 “Genellikle bilimsel metinlerle uğraş veren bu şair; Batılılar tarafından “Hacı Kalfa” ismiyle tanınmaktadır. Arapça, Farsça, Fransızca ve Latince’ye hakim olan bu kişi, genel olarak tarih, coğrafya ve matematik konularındaki nesir örneklerine yer vermiştir.” Yukarıda hakkında bilgiler verilen Divan dönemindeki şair aşağıdakilerden hangisidir?

#10 Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmelerinden hangisi doğru olarak verilmiştir?

#11 Farsça’dan çeviri örneklerinden biri olan Kabusname hangi divan şairine aittir?

#12 Nabi’nin gezi notlarını içerisinde barındıran didaktik eseri aşağıdaki şıkların hangisinde doğru olarak verilmiştir?

#13 Fuzuli ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

#14 “Mahallileşme akımın en önemli temsilcilerinden olan bu şairin şiirlerine halk edebiyatından esintiler de görülür. Şarkılarıyla tanınır ve son derecede sade bir Türkçe kullanma gayreti içerisindedir. Şiirlerinde mazmun klişelerini yıkmıştır.” Yukarıda bahsedilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

#15 “10 ciltlik Seyahatname adlı eseriyle tanınan bu şair; 50 yıl boyunca gezip gördüğü yerleri anlatan bir kitaba imza atmıştır. Abartılı bir anlatıma sahip olan bu eser, aynı zamanda da ilk gezi yazısı örneği olarak da sayılabilir.” Yukarıda hakkında bilgiler verilen eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

#16 Nefi ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

#17 “Lale Devri’nde yaşayan bu şair; genel olarak aşk ve eğlenceyi konu alan eserler ortaya koymuştur. Divan edebiyatına nazaran sade bir dili tercih ederek tabuları yıkan bu şair; mazmun konusunda da aynı anlayışa sahiptir. “ Hakkında bilgiler verilen şair; aşağıdakilerden hangisidir?

#18 “Divan şiirinin önemli temsilcilerinden olan Nefi ________, Nabi_________ ve Nedim ______________ konularını içeren şiirler yazmışlardır.” Yukarıdaki metinde yer alan boşluklar en doğru biçimde hangi seçenekte yer almıştır?

#19 “Şikayetname adlı eseriyle Divan edebiyatının en önemli yergi eserlerinden birini ortaya koyan ve Su Kasidesi ile de Hz. Muhammed’e övgüler içeren bir şiir yazan şair aşağıdakilerden hangisidir?

#20 Hadikat-üs-Süeda, Beng ü Bade ile Sıhhat ve Maraz adlı eserleri meydana getiren divan şairi aşağıdakilerden hangisidir?

Sınavı Bitir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir