Türk Dili ve Edebiyatı 10. Sınıf Test 2

Sonuçlar

-
Tebrikler, sınavda başarılı oldunuz.
Konu ünitesini tekrar çalışmalısınız.
Share your score!
Tweet your score!

#1 İslamiyet öncesi Türk edebiyatında yer alan kahramanlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

#2 Aşağıdakilerden hangisi ilk Türk şairleri arasında değildir?

#3 Aşağıdakilerden hangisi sözlü edebiyatın özellikleri arasındadır?

#4 Destanlar hakkında verilen bilgiler ışığında hangisi yanlış bir söylem içermektedir?

#5 Köktürk Yazıtları hakkında verilen bilgiler hakkında hangisi yanlıştır?

#6 Uygur dönemine ait olduğu bilinen metinler hakkında hangisi söylenebilir?

#7 Aşağıdaki eserlerden hangisi İslamiyet’e geçiş ürünleri arasında sayılamaz?

#8 “______________ adlı eser; alegorik ilk yazılı kaynak olarak kabul edilmektedir. Bu eser içerisinde Küntogdı adaleti, Aytoldı devleti, Ögdürmüş aklı ve Odgurmuş ise kanaati temsil etmektedir. “ Yukarıda hakkında bilgiler verilen geçiş ürünü aşağıdakilerden hangisidir?

#9 Divan-ı Lügat-it Türk hakkında belirtilenlerden hangisi yanlıştır?

#10 “ Konusu din ve ahlak olarak öne çıkan bu geçiş ürünü eser, _____________ adıyla bilinmektedir. Didaktik yönleri ağır basan söz konusu eser; aynı zamanda da beyit ve dörtlüklerin bir arada kullanıldığı ilk unsurdur. 80 beyit ve 101 dörtlükten meydana gelerek; beyitler kaside tarzında, dörtlükler ise düz uyakla yer almıştır.” Yukarıda verilen bilgilerin hangi geçiş ürünüyle alakalı olduğu söylenebilmektedir?

#11 “Nefsim beni yoldan çıkarıp hakir eyledi / Çırpındırıp halka ağlamaklı eyledi / Zikr söyletmeyip şeytan ile dost eyledi; / Hazırsın deyip nefs başını deldim ben işte. – Kul Hoca Ahmed, gaflet ile ömrün geçti; / Vah ne hasret, gözden, dizden kuvvet gitti; / Vah ne yazık, pişmanlığın vakti yetişti; / Amel kılmadan kervan olup göçtüm ben işte.” Yukarıdaki dizeler hangi geçiş ürünü eserine aittir?

#12 “Aşkın aldı benden beni / Bana seni gerek seni / Ben yanarım dün ü günü / Bana seni gerek seni – Ne varlığa sevinirim / Ne yokluğa yerinirim / Aşkın ile avunurum / Bana seni gerek seni” Yukarıda verilen dizeler; hangi nazım şekline örnek olarak gösterilebilir?

#13 “İlahiler, tarikatlara göre farklı farklı isimler alabilmektedir. Bektaşilerde ____________, Gülşenilerde ____________, Alevilerde ise _____________ olarak adlandırılmaktadır.” Yukarıdaki metinlerde bulunan boşluklara hangileri gelir?

#14 “Genellikle 3-8 dörtlükten ibaret olan bu nazım şekli; zaman zaman aruz ölçüsüyle de yazılmıştır. Vahdet-i Vücut anlayışının hakim olduğu bu metinlerde bazen alaycı bir üslup da kullanılmıştır.” Verilen bilgiler hangi nazım şekline aittir?

#15 “Arapça metinler arasında ‘Zelhimhane’ olarak bilinen bu metin; 8. Yüzyılda yapılan Bizans ile savaşları anlatmaktadır. Haçlılara ve Bizanslara karşı savaşan bu cesur kahramanın menakıbnamelerini içermektedir. Aynı zamanda da İstanbul’un Emeviler tarafından kuşatılması da bu metin içerisinde yer almaktadır.” Yukarıda bilgiler verilen edebi metin aşağıdakilerden hangisidir

#16 Dede Korkut Hikayeleri hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

#17 Aşağıdakilerden hangisi Dede Korkut Hikayeleri’nin bir bölümü değildir?

#18 “İmaretler yapayım senin için Aç görsem donatayım senin için Alırsan ikimizin canını beraber al Bırakırsan ikimizin canını beraber bırak Keremi çok kadir Tanrı” Yukarıdaki dizeler hangi Dede Korkut Hikayeleri bölümüne aittir?

#19 “Anadolu’nun fethedilme sürecini anlatan ____________, Bizans, Haçlı ve Ermenilerle olan savaşları anlatmaktadır. Tüm savaşlar İslam adına Hristiyanlara karşı bu eser içerisinde gerçekleştirilmektedir. Kahramanın temel amacı Hristiyanları İslam’a davet etmektir.” Yukarıdaki metinde yer alan boşluk hangi eserle doldurulmalıdır?

#20 Nefes türünün en önemli temsilcisi aşağıdakilerden hangisi sayılabilir?

Sınavı Bitir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir