9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı TİYATRO

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı TİYATRO

 • Tiyatro sahnede, bir seyirci topluluğu önünde, oyuncular tarafından canlandırılmak üzere yazılan edebî türdür.
 • Konusunu günlük yaşamdan alabileceği gibi tarihten, mitolojiden de alabilir.
 • Sahnelenen bir tiyatro, insana iletisini aracısız (kâğıt, film vb. olmaksızın) aktarır.
 • Tiyatro eserinde yer, dekor ve kişilerle ilgili bilgiler perde başlarında yer alır.
 • Oyuncuların sergilemeleri gereken davranışlar yay ayraç içinde verilir.
 • Anlatım, karşılıklı konuşma şeklindedir.
 • Tiyatronun kökeni Eski Yunan’da bağ bozumu tanrısı Dionysos (Diyonizos) adına yapılan dinî törenlere dayanmaktadır.
 • Tiyatro kelimesinin kökeni Yunanca seyir yeri anlamına gelen “theatron”dur.
 • Anadolu’da modern tiyatro öncesinde geleneksel Türk tiyatrosu egemendi. Köy seyirlik oyunları, meddah, Karagöz, orta oyunu, kukla oyunu gibi türlere ayrılan geleneksel Türk tiyatrosu, Tanzimat sonrasında da bir süre devam etmiş; değişen hayat şartlarıyla birlikte varlığını sürdürememiştir.
 • Batılı anlamda tiyatro Türk edebiyatına Tanzimat’la birlikte Avrupa’dan gelmiştir.
 • Tanzimat sanatçıları Batı’dan çeviriler yapmıştır.
 • Bu dönemde İbrahim Şinasi, ilk Türkçe oyun olan Şair Evlenmesi’ni yazmış;
 • Ahmet Vefik Paşa, Molière’den (Molyer) uyarlamalar yapmıştır.
 •  Modern tiyatro trajedi, komedi ve dram türlerine ayrılır.

Trajedi (Tragedya):

 • Kökeni Eski Yunan edebiyatına dayanan trajedi; seyircide heyecan, korku ve acıma hissi uyandırarak ruhu kötülüklerden arındırma amacı güden tiyatro türüdür.
 • Konularını tarihten ve mitolojiden alır.
 • Trajedinin konu edindiği insan, eğitimlidir ve soylular arasından seçilmiştir.
 •  Kahramanlar, sıradan insanlar değil krallar, kraliçeler, prensler, tanrılar, yarı tanrılardır.
 • Trajedide kaba ve çirkin sözlere yer verilmez.
 •  Öldürme, yaralama gibi olaylar sahnede canlandırılmaz, sahne gerisinden seyirciye duyurulur.
 • Trajedi manzum olarak yazılır, genellikle beş perdeden oluşur, aralıksız oynanır.
 • Koro ve diyalog bölümlerinden oluşur.
 •  Koro perde görevini üstlenir.
 • Üç birlik kuralına uygun olarak yazılır.

Üç birlik kuralı; eserin tek olay, tek mekân, tek gün kalıbı içinde yapılandırılmasıdır.

Tiyatronun Yapı Unsurları

Dramatik Örgü:

 • Tiyatro eserindeki olay örgüsüdür.
 • Her olay, iletiyi seyirciye ulaştırmak için oluşturulan bütünün parçasıdır.
 • Temel ve yan çatışmalardan doğan olaylar, neden-sonuç ilişkisi ile birbirine bağlanır.
 •  Dramatik örgü perde, sahne vb. bölümlemeler etrafında düzenlenir (Bazı metinlerde bu bölümlemelere karşılık gelen meclis, fasıl gibi terimler bulunur.).

 Yer (Mekân):

 • Olayların geçtiği çevredir.
 • Canlandırılan olaylar, yaşandığı zamana ve çevreye uygun bir dekor ile sahnede yansıtılır.
 • Oyunun geçtiği yeri canlandırmak için kullanılan ışık, eşya gibi araçların tümü dekoru oluşturur.
 •  Oyuncunun dekor gereği kullandığı eşyalar, dekora yardımcı sahne eşyaları olan aksesuarlar da mekânı tamamlayan ögelerdir.
 •  Tiyatroda mekân işlevsiz değildir.
 • Oyunu daha iyi anlamak için mekân-zaman-olay ilişkisinin göz önünde bulundurulması gerekir.

Zaman:

 • Olayların başlangıcı ile bitişi arasında geçen süredir.
 • Tiyatro metninde olaylar; kronolojik zaman, düğümden başlatılan zaman, sonuçtan başlatılan zaman ve düzensiz zamanlardan biri ile sıralanabilir.

Çatışma:

 • Dramatik örgünün gelişmesinde basamakları ortaya çıkaran, kişiler arasındaki iç ve dış mücadeleler, anlaşmazlıklardır.
 • Karşıt duygu, düşünce ve isteklerin; kişilik özelliklerinin bir arada sergilenmesi ile ortaya çıkar.
 •  Sosyal statü, ekonomik durum, psikolojik yapı, eğitim ve kültür gibi unsurlardaki keskin farklılıklar çatışmayı belirleyen etkenlerdir.

Kişiler:

 • Tiyatro eserinde aralarında çatışma bulunan ve böylelikle olayları var eden insanlardır.
 •  Kişiler, iletinin okura / izleyiciye ulaşmasını sağlayan temel unsurdur.
 • Kişiler, olaylardaki ağırlıklarına göre birinci veya ikinci derecede önemli kişiler diye ayrılır.
 • Tip ve karakterler çevrelerinden soyutlanmadan toplumsal, fiziksel ve psikolojik özellikleriyle verilir.

Metin ve Türle İlgili Açıklamalar

Komedi (Komedya)

 • Kişilerin ve toplumun aksayan yönlerini güldürücü ögelerle iç içe yansıtan tiyatro türüdür.
 • Korkaklık, cimrilik, dalkavukluk gibi huy ve davranışlar abartılarak seyirciyi güldürürken düşündürmek amaçlanır.
 • Konular günlük yaşamdan alınır. Kahramanlar, halk kesiminden kimselerdir.
 • Üç birlik kuralına uyulur.
 • Kaba şakalar, söz oyunları, imalar önemli yer tutar.
 • Öldürme, yaralama gibi olaylar sahnede canlandırılır.
 • Manzum olarak yazılır, beş perdeden oluşur, aralıksız oynanır.
 • Koro ve diyalog bölümlerinden oluşur.
 • Koro perde görevini üstlenir.
 • Bugünkü komedilerde klasik komediye özgü kurallar uygulanmamaktadır.
 • Komedi; karakter komedisi, töre komedisi, entrika komedisi gibi türlere ayrılır:
 1. Karakter Komedisi: Günlük yaşamda her zaman rastlanabilecek insan kusurlarını belli tiplerden hareketle konu edinen komedi türüdür.
 2. Töre Komedisi: Bazı töre ve gelenekleri eleştirel bir tutumla yansıtan komedi türüdür.
 3. Entrika Komedisi: Olayların seyircide merak uyandıracak şekilde düzenlenmesiyle güldürmekten başka bir amaç gözetilmeyen komedi türüdür.

Dram

 • Hayatı hem acıklı hem gülünç yönleriyle bir bütün olarak yansıtmayı amaçlayan tiyatro türüdür.
 •  XVIII. yüzyılda klasisizme tepki olarak doğan romantizm akımıyla ortaya çıkmıştır.
 • Romantizm: Klasisizmin akla ve sağduyuya verdiği önemi reddedip duygu ve hayali öne alan bir edebî akımdır.
 • Konularını millî tarihten, günlük yaşamdan almıştır.
 •  Kahramanlar toplumun her kesiminden seçilebilir.
 • Kişiler tek yönlüdür, bütünüyle iyi ya da kötüdür.
 •  Dramda trajedi ve komedideki üç birlik kuralına uyulmaz.
 • Kaba ve argo sözlere de yer verilebilir.
 •  Öldürme, yaralama gibi olaylar sahnede canlandırılır.
 • Dram nazım ve nesir şeklinde yazılabilir.
 • Perde sayısı yazarın tercihine bağlıdır.
 •  İlk örneklerini İngiliz sanatçısı William Shakespeare’in (Vilyım Şekspir) verdiği dramın ilkelerini XIX. yüzyıl Fransız sanatçısı Victor Hugo (Viktor Hügo) belirlemiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir