İSLAMİYET ÖNCESİ VE İSLAM DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATINDA İLKLER

 • İlk Türk alfabesi: Göktürk Alfabesi
 • Türk adının geçtiği ilk metin, edebiyatımızdaki ilk söylev (nutuk) örneği, Türk edebiyatının yazılı ilk ürünüdür: Orhun Yazıtları
 • Bilinen ilk Türk yazarları: Vezir Tonyukuk ve Yollug Tigin.
 • Şiirleri elimizde bulunan ilk Türk şairi: Aprinçur Tigin Sevgili şiiri edebiyatımızdaki ilk lirik şiir: Sevgili şiiri-Aprinçur Tigin
 • İlk Türk destanı: Alp Er Tunga Destanı
 • Edebiyatımızın ilk mesnevisi, ilk siyasetnamesi, ilk didaktik şiiri, aruz kullanılan ilk eser: Kutadgu Bilig
 • Türk edebiyatının tasavvuf alanında şiirler yazan ilk şairi: Ahmet Yesevi
 • Türk edebiyatının ilk sözlüğü(Arapça yazılmıştır): Divan-ı Lugati't Türk(Kaşgarlı Mahmut)
 • İlk hamse sahibi: Ali Şir Nevai
 • İlk mensur hamseyi yazan: Nergisi
 • İlk tezkire: Mecalisün Nefais(Ali Şir Nevai)
 • Divan edebiyatının ilk şairi: Hoca Dehhani
 • Anadolu’da hamse sahibi ilk sanatçı: Hamdullah Hamdi
 • İlk anı kitabı: Babürname(Babürşah)
 • İlk seyahatname: Miratü’l Memalik (Seydi Ali Reis)
 • İlk bibliyografya: Keşfü’z Zünun(Katip Çelebi)
 • İlk fabl örneği: Harname
 • Anadolu sahasında yazılan ilk tezkire: Heşt Behişt(Sehi Bey)
 • Süslü nesrin ilk temsilcisi: Sinan Paşa
 • Sebk-i Hindu akımının ilk temsilcisi: Naili
 • Göktürk yazıtları (Orhun Kitabeleri) okuyan ilk kişi:Danimarkalı bilgin Thomsen
 • Orhun yazıtlarını ve Kutadgu Bilig’i Türkiye Türkçesine aktaran ilk kişi: Şemsettin Sami
 • Dünyada bilinen en eski destan: Gılgamış Destanı
 • Türklerin Müslüman olduktan sonra meydana getirdikleri ilk destan: Manas
 • İslami ilk ürünler: Kutadgu Bilig, Divanı Lügati’t Türk, Atabetül Hakayık, Divanı Hikmet
 • Edebiyatımızda çoçuklar üzerine yazılmış ilk eserler: Nabi'nin “Hayriye”si ve Sümbülzade Vehbi'nin “Lütfiye”si.
 • Anadolu’da yazılan ve elimizde metni bulunan ilk Türkçe eser: Ahmet Fakih’in yazdığı Çarhname
 • Divan edebiyatının bilinen ilk kadın şairi: Zeynep Hatun
 • (15. yy ) Halk şiirinde ilk kez özel isim kullanan aşık: Karacaoğlan
 • İlk Müslüman Türk Destanı: Kırgızlara ait olan Manas Destanı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir