Üniversite Hazırlık AYT Türkçe Test 5 (20 Soru – Süreli)

Sonuçlar

-
Tebrikler, sınavda başarılı oldunuz.
Yanlış işaretlediğiniz konu ünitelerini tekrar çalışmalısınız.
Share your score!
Tweet your score!

#1 Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

#2 Aşağıda verilen şiirlerden hangisi pastoral şiir örneğidir?

#3 Aşağıdakilerden hangisinde Divan-ı lügati’t türk hakkında yanlış bilgi verilmiştir?

#4 Aşağıdakilerden hangisi 1. Tanzimat ile Milli edebiyat dönemi ortak özelliklerindendir?

#5 “Empresyonizm ve Sembolizmin etkisiyle şiirler yazar. Yazdığı bu şiirlerde ahenge büyük önem verir. Şiirlerinde musikiyi kullanır. Farsça sözcüklere bolca yer verir ve anlamca kapalı olan şiirleri sevip tümünü aruzla yazar. Hece ölçüsünü hiç kullanmamış,bu ölçüyü köylü vezni olarak nitelendirmiştir. Toplumsal sorunlara ilgisizdir. Hüzün,aşk,ölüm gibi konuları işler” – Yukarıda bahsedilen edebi kişilik aşağıdakilerden hangisidir?

#6 Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat dönemi eseri değildir?

#7 “Öyküler: Olay,durum ve modern olmak üzere üçe ayrılır.Olayı esas alan türün dünya edebiyatındaki temsilcisi __________, durum öyküsünün ilk temsilcisi ise ___________dur.” – Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

#8 Yazar: Nabi, Zati, Nedim, Şeyh Galip, Fuzuli Eser: Beng u Bade, Hüsn u Aşk, Şem ü Pervane, Hayrabad – Yukarıda verilen eser ve yazarlar eşleştirildiğinde hangisi boşta kalır?

#9 Aşağıdaki söz sanatlarının diğer adlarıyla eşleştirmesinde hangi ikisi yer değiştirmelidir? I)Mecaz-Değişmece II)Teşbih-Benzetme III)Mecaz-ı mürsel-Ad aktarması IV)Tariz-Tersini söyleme V)İntak-Konuşturma VI)Teşhis-Kişileştirme VII)İstiare-Eğretileme

#10 “Ben ki her damla derdim / Deniz olsun dilerdim / İpi elimle verdim / Benliğimi alsana “ – Yukarıda verilen şiirin uyak düzeni aşağıdakilerden hangisidir?

#11 “Türk edebiyatında Batı tarzında eser veren ilk büyük romancıdır.Fransız realist ve natüralist yazarlardan etkilenmiştir.Servet-i Fünun döneminin en güçlü yazarıdır.Hikâyelerinde Maupassant tarzı hâkimdir.Türk edebiyatında “mensur şiir”in ilk örneklerini vermiştir.Romanlarında İstanbul’daki eğitimli ve zengin kesimi konu almış, hikâyelerinde ise halkın arasına girmeye çalışmıştır” – Yukarıda bahsedilen edebi kişilik aşağıdakilerden hangisidir?

#12 Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Şiiri değildir?

#13 “Kimi şair ve yazarlar, yazdıklarını anlayabilmek için okurların çaba harcamasını, zorlanmasını isterler. Bence bu, kendini beğenmişliktir. Yazdıklarımı anlayabilmek için okur zorlanacağına, onları anlatabilmek için ben zorlanmalıyım. Bence okur bir kitabı, bir yazıyı okurken, salt anlamak için değil, okuyup anladıktan sonra birtakım sonuçlar çıkarabilmek için çaba harcamalıdır.” – Yukarıdaki metinde hangi anlatım biçimine başvurulmuştur?

#14 “Alevi-Bektaşî halk ozanlarına ait, özel bir ezgi ile bağlama eşliğinde, genellikle semah törenleri sırasında söylenen şiirlerdir.Bu şiirler Alevî cemlerinde, cem törenleri sırasında sazla terennüm edilir.Hecenin 8’li ölçüsü kullanılır.En az 3 dörtlükten oluşur.” – Yukarıda aşağıdaki nazım türlerinden hangisinin özelliklerinden bahsetmektedir?

#15 Aşağıdakilerden hangisi haber yazısı ve röportajın ortak özelliğidir?

#16 Aşağıdakilerden hangisi söyleşi türünün özelliklerinden değildir?

#17 Aşağıdakilerden hangisi edebi metinlerin özelliklerinden değildir?

#18 Aşağıdakilerden hangisi Sözlü dönem destanlarının özelliklerinden değildir?

#19 Aşağıdaki edebi kişililiklerden hangisi Cumhuriyet Dönemi edebi şahıslarından değidir?

#20 Aşağıdaki Gazel ile ilgili bilgilerden hangisinde yanlışlık yapılmıştır?

Sınavı Bitir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir